COOLTOUCH系列智能开关同时包含支持Wifi远程遥控系列的开关。并且支持Zigbee/z-wave zwave/485等各种协议的集成以及研发,如果有需要,可以发送邮件到business@chengputech.com或者联系官方电话: 4008-7676-82

COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 2 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 3 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 4 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 5 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 6 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 7 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 8 COOLTOUCH wifi智能开关介绍文档 9